Právo na odstúpenie od zmluvy

Prijatý tovar môžete vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní zaslaním späť. Okrem toho Vám v tomto čase poskytujeme predĺžené právo na vrátenie o 16 dní. Na vrátenie tovaru máte dokopy 30 dní.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Nasledujúce storno podmienky sa vzťahujú na zmluvy na tovar, ktorý je možné poslať ako balík prepravnou spoločnosťou.

Právo na odstúpenie od zmluvy pre tovar, ktorý je možné poslať ako balík

Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní. Lehota na zrušenie je štrnásť dní odo dňa, keď ste Vy alebo Vami uvedená tretia strana, ktorá nie je prepravcom, prevzali tovar.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte to oznámiť

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

E-mail: slovensko@badger-ben.com
Tel.:

prostredníctvom jasného vyhlásenia (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy.

Môžete na to použiť náš vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nie je to však povinné. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačí, ak odošlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky stiahnutia

Ak odstúpite od tejto zmluvy, musíme Vám bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy, vrátiť všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane nákladov na štandardné doručenie. Na toto splatenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, aký ste použili pri pôvodnej transakcii. Za túto splátku Vám za žiadnych okolností nebudú účtované žiadne poplatky. Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme tovar späť alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste tovar poslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Ak je strata hodnoty tovaru spôsobená tým, že tovar bol používaný spôsobom, ktorý nie je potrebný na kontrolu kvality, zodpovedáte za túto stratu hodnoty.

Tovar nám, prosím, vráťte najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy (vrátenie):

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní.

Nemožno odvolať zmluvy na dodanie tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný a na výrobu ktorého je rozhodujúci individuálny výber alebo určenie spotrebiteľa alebo ktorý je jednoznačne prispôsobený osobnej potrebe spotrebiteľa.

Podrobné informácie k téme vrátenia tovaru nájdete tu.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na tieto zmluvy:

Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmlúv uzatvorených na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov, ktoré sa týkajú:

 • služby, ak spoločnosť niceshops GmbH poskytla službu v plnom rozsahu. Avšak iba v prípade, že spoločnosť niceshops GmbH začala plniť zmluvu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 11 FAGG* na Vašu výslovnú žiadosť (§ 10 FAGG*) a Vy ste
  • pred začatím poskytovania služieb potvrdili, že po úplnom splnení zmluvy stratíte právo na odstúpenie od zmluvy,
   alebo
  • niceshops GmbH konkrétne požiadala o návštevu za účelom vykonania opravy,
 • tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu, na ktoré niceshops GmbH nemá vplyv a ku ktorým môže dôjsť v lehote na odstúpenie od zmluvy,
 • tovaru, ktorý je vyrobený podľa špecifikácií zákazníka alebo je jednoznačne prispôsobený jeho osobným potrebám,
 • tovaru, ktorý sa môže rýchlo kaziť alebo ktorého dátum spotreby by bol čoskoro prekročený (napríklad rýchlo sa kaziace potraviny),
 • tovaru, ktorý je dodávaný zapečatený a nie je vhodné ho vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak jeho pečať bola po doručení odstránená (napríklad hygienické alebo ošetrujúce produkty),
 • tovaru, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ktoré však nie je možné dodať skôr ako po 30 dňoch od uzavretia zmluvy a ktorých aktuálna hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktorom {názov spoločnosti } nemá žiadny vplyv,
 • zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačového softvéru dodávaného v zapečatenom obale, ak sa po dodaní nezapečatí,
 • novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmlúv o predplatnom na dodanie takýchto publikácií,
 • služieb v oblasti ubytovania okrem ubytovania, prepravy tovaru, prenájmu motorových vozidiel a donášky jedla a nápojov a služieb poskytovaných v súvislosti s trávením voľného času, vždy tam, kde je zmluvne dohodnutý konkrétny čas alebo časový úsek zmluvy od spoločnosti niceshops GmbH,
 • poskytovania digitálneho obsahu, ktorý nemá byť dodaný na fyzickom nosiči dát (napr. sťahovanie, e-knihy, ...), ak spoločnosť niceshops GmbH začala plniť zmluvu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 11 FAGG* (t. j. bol poskytnutý digitálny obsah pripravený). Právo na odstúpenie od zmluvy však zaniká len v tých prípadoch, v ktorých ste povinní vykonať platbu podľa zmluvy, v ktorej ste zároveň
  • výslovne súhlasili so začiatkom plnenia zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • potvrdili, že ste si vedomí toho, že stratíte právo na odstúpenie od zmluvy v dôsledku predčasného začiatku plnenia zmluvy, a
  • niceshops GmbH Vám poskytla kópiu alebo potvrdenie v súlade s § 5 (2) alebo § 7 (3) FAGG*.

* FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz) – rakúsky zákon o obchodoch na diaľku

Nemáte tiež právo odstúpiť od zmlúv pri naliehavých opravách alebo údržbe, ak ste výslovne požiadali spoločnosť niceshops GmbH o návštevu za účelom vykonania týchto prác. Právo na odstúpenie od zmluvy však nie je vylúčené ani v prípade iných služieb, ktoré ste výslovne nepožiadali, alebo v prípade dodaného tovaru, ktorý nie je nevyhnutne potrebný ako náhradné diely na údržbu alebo opravu.

Kliknutím sem stiahnete vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Ďalšie informácie o spôsoboch vrátenia nájdete v našich Všeobecných zmluvných podmienkach (VOP) a zásadách zrušenia.

Koniec odvolania.