Obchodné podmienky

Všeobecné informácie

Stav 14.12.2022

Vitajte v www.badger-ben.sk!

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane storno podmienok (ďalej len „VOP“) upravujú obchodovanie prostredníctvom internetového obchodu Badger Ben Slovensko. V aktuálnej verzii tvoria zmluvný základ pre každú Vašu objednávku v www.badger-ben.sk.

V obchode www.badger-ben.sk je ponúkaný tovar na predaj spotrebiteľom v zmysle § 1 ods. 1 Z 2 a § 1 ods. 3 KSchG*, ako aj podnikateľom v zmysle § 1 ods. 1 KSchG*.

*KSchG = Konsumentenschutzgesetz (rakúsky zákon o ochrane spotrebiteľa).

Badger Ben Slovensko je internetový obchod spoločnosti niceshops GmbH. Skupina niceshops sa špecializuje na dizajn internetových obchodov a logistické spracovanie v oblasti e-commerce v rôznych produktových segmentoch. Váš zmluvný partner pre objednávky cez internetový obchod www.badger-ben.sk je:


niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Rakúsko

E-mail: slovensko@badger-ben.com
Telefón: (+43) 720 303050

(ďalej len „niceshops GmbH“ alebo „my“).

V záujme lepšej čitateľnosti sa nerobí rodovo špecifické rozlišovanie. Deje sa tak bez akéhokoľvek úmyslu diskriminácie. Všetky pohlavia sú oslovované rovnako.

Platnosť a prijatie týchto VOP

Zadaním každej objednávky v www.badger-ben.sk, beriete na vedomie tieto zmluvné podmienky, súhlasíte s nimi a akceptujete ich výhradnú platnosť.

Všetky obchodné vzťahy medzi Vami a spoločnosťou niceshops GmbH podliehajú týmto zmluvným podmienkam vo verzii platnej v čase Vašej objednávky. Odchýlky od týchto VOP alebo akékoľvek protichodné obchodné alebo nákupné podmienky od Vás sa nestávajú súčasťou zmluvy.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky môžeme jednostranne zmeniť len vtedy, ak je to potrebné na odstránenie následných porúch rovnocennosti alebo na prispôsobenie sa zmeneným právnym alebo technickým rámcovým podmienkam. Takáto následná zmena Vám nemôže spôsobiť žiadnu nevýhodu.

Zákaznícky účet a objednávky bez registrácie

V internetovom obchode www.badger-ben.sk sa môžete zaregistrovať pomocou osobného zákazníckeho účtu alebo vytvárať objednávky ako hosť bez zákazníckeho účtu. Zodpovedáte za to, že údaje, ktoré poskytnete, sú vždy úplné a správne.
So zákazníckym účtom tam môžete aktualizovať akékoľvek zmeny Vašich údajov. Zodpovedáte za dôverné zaobchádzanie s Vašimi prístupovými údajmi a za ich ochranu pred neoprávneným prístupom. Ak máte podozrenie na zneužitie Vašich prístupových alebo iných údajov neoprávnenými osobami, je nutné nás o tejto skutočnosti bezodkladne informovať.

Ceny

Všetky uvedené ceny produktov sú celkové ceny. Zahŕňajú zákonnú daň z pridanej hodnoty (DPH). V každom prípade platia sumy uvedené v čase objednávky.

Platba sa uskutoční na účet uvedený spoločnosťou niceshops GmbH na základe Vami vybratej možnosti platby.

Príležitostne môžeme použiť technické marketingové opatrenia, aby sme Vám mohli ponúknuť personalizované ceny alebo zľavy na základe automatizovaného rozhodovania. V tomto prípade budete informovaní o prípadnom prispôsobení každého produktu.

Náklady na dopravu

Ceny tovaru nezahŕňajú náklady na dopravu. Od určitej hodnoty objednávky môžu byť náklady na dopravu vynechané. Pred dokončením objednávky Vás budeme informovať o nákladoch na dopravu, ktoré vznikli pri Vašej objednávke. Viac informácií nájdete tu .

Predplatné

Ponúkame možnosť predplatného na určitý tovar. Objednávkou predplatného nám dávate pokyn, aby sme Vám predplatený tovar doručovali vo voliteľných intervaloch. Príslušný tovar a náklady na dopravu budú účtované pri každom doručení konkrétnej predplatenej objednávky podľa Vami zvoleného spôsobu platby.

Predplatné je neobmedzené a nemá žiadnu minimálnu dobu splatnosti. Po uplynutí lehoty na zrušenie môže ktorákoľvek strana kedykoľvek a bez udania dôvodu predplatné zrušiť. Oznámenie o zrušení posielajte prosím na e-mailovú adresu slovensko@badger-ben.com. Predplatené zásielky, ktoré sme už začali realizovať pred prijatím Vášho oznámenia o zrušení a zaslali Vám zodpovedajúce potvrdenie o odoslaní, budú aj naďalej spoplatnené.

Úprava ceny: náklady na predplatený tovar, ako aj prepravu môžu byť znížené alebo zvýšené za nasledujúcich podmienok pre budúce predplatné dodávky. Vyhradzujeme si právo na úpravu cien, ak budeme ovplyvnení zvýšením alebo znížením nákladov, ktoré sú založené na vonkajších okolnostiach, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Medzi takéto okolnosti patria najmä zmeny právnych predpisov, zmeny nákladov výrobcov, dodávateľov, poskytovateľov prepravných služieb, externých poskytovateľov služieb alebo subdodávateľov, zmeny výrobných a licenčných nákladov, zmeny nákladov na nami požadovaný hardvér alebo softvér, zvýšenie miezd a všeobecné a významné zmeny nákladov v dôsledku ekonomickej inflácie alebo deflácie. K zmenám cien tovaru dochádza len v rozsahu, v akom sa zvyšujú alebo znižujú naše vlastné náklady na konkrétny tovar.
O pripravovaných zmenách cien Vami objednaného tovaru budete informovaní e-mailom v dostatočnom predstihu pred ďalším doručením predplatného. Proti pripravovanej zmene ceny môžete namietať až do konca tohto obdobia zrušením odberu. V opačnom prípade budú oznámené zmeny cien považované za Vami akceptované.

Platobné podmienky

niceshops GmbH akceptuje možnosti platby uvedené v internetovom obchode.

Dodacie podmienky

Ak nie je dohodnuté inak, bude zásielka doručená na Vami uvedenú doručovaciu adresu.

Ak ste spotrebiteľ, nebezpečenstvo straty alebo poškodenia tovaru na Vás prechádza (iba vtedy), keď tovar prevezmete Vy alebo Vami poverená tretia strana (ktorá nie je prepravcom).

Predpokladaná doba dodania je uvedená v nákupnom košíku a v prehľade objednávky. Nenesieme zodpovednosť v prípade prekážok pri doručení na strane dodávateľov, výrobcov alebo poskytovateľov doručovacích služieb. Pokiaľ sa dodanie alebo dodržanie dohodnutej dodacej lehoty stane nemožným v dôsledku okolností, za ktoré nezodpovedáme, sme oprávnení úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy. O tejto skutočnosti Vás budeme bezodkladne informovať. Nároky na náhradu škody sú v tomto prípade vylúčené, pokiaľ nemožno preukázať naše zavinenie. O prípadných obmedzeniach doručenia budete informovaní pred začatím procesu objednávania.

Pokiaľ Vám bude tovar doručený so zjavným poškodením pri preprave, žiadame Vás, aby ste ho bezodkladne reklamovali u poskytovateľa prepravných služieb a kontaktovali nás. Nepodanie reklamácie alebo nekontaktovanie nás nemá žiadne dôsledky pre zákonné záručné nároky spotrebiteľov. Slúži to na podporu našich nárokov voči poskytovateľovi doručovacích služieb alebo na ich uplatnenie v poisťovni.

K objednávke Vám môžeme dobrovoľne pridať „produkty zadarmo“. Na tieto bezplatné produkty neexistuje žiadny nárok. Ak odstúpite od zmluvy, musíte ich tiež vrátiť.

Uzavretie zmluvy

Pred konečným odoslaním objednávky máte možnosť skontrolovať prípadné chyby a v prípade potreby ich opraviť v časti „Skontrolovať objednávku“. Kliknutím na tlačidlo „Odoslať a zaplatiť“ dokončíte objednávku, ktorá podlieha platbe, a podávate záväzný návrh na uzavretie zmluvy so spoločnosťou niceshops GmbH. Ponukou ste viazaní po dobu troch dní. Túto ponuku nie sme povinní prijať.

Prijatie Vašej ponuky Vám potvrdíme na Vami uvedenú emailovú adresu (potvrdenie objednávky). Toto potvrdenie nepredstavuje prijatie Vašej ponuky z našej strany.

Za prijatie ponuky sa tiež nepovažuje, ak ste zvolili spôsob platby, ktorý vyžaduje platbu vopred alebo pri ktorom je okamžite strhnutá čiastka z Vášho účtu. Je to preto, že Vám chceme tieto možnosti platby poskytnúť ako službu, ale môže sa stať, že Vašu ponuku nebudeme môcť prijať, napríklad kvôli prekážkam pri doručovaní alebo nedostupnosti tovaru. Pokiaľ Vašu ponuku neprijmeme, okamžite Vám vrátime všetky finančné prostriedky, ktoré ste už zaplatili.

Ponuky môžeme prijať poslaním potvrdenia o odoslaní alebo uzavretí zmluvy e-mailom či odoslaním objednaného tovaru. Prijatím Vašej ponuky je kúpna zmluva uzavretá.

Uloženie textu zmluvy

Text zmluvy, t.j. všeobecné obchodné podmienky platné v čase nášho uzavretia zmluvy, vrátane storno podmienok ako aj Vaše údaje o procese objednávania, budú uložené u nás. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu dostanete text zmluvy, ktorá sa vzťahuje na Vašu objednávku. Pokiaľ máte u nás založený zákaznícky účet, môžete svoje objednávky a súvisiace informácie sledovať v časti „Moje objednávky“.

Splatnosť a výhrada vlastníctva

Splatnosť našich pohľadávok začína plynúť najskôr prevzatím tovaru a najneskôr fakturáciou. Pokiaľ nebudú pohľadávky uhradené do štrnástich dní, môžeme si účtovať zákonný úrok z omeškania vo výške 4 % ročne od dátumu splatnosti. Ak nie ste spotrebiteľom, výška úrokov z omeškania sa určuje podľa § 456 UGB (Unternehmensgesetzbuch - rakúsky obchodný zákonník).

Všetok nami dodaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia našim vlastníctvom. Predaj tovaru tretej strane pred úplným zaplatením vyžaduje náš predchádzajúci súhlas.

Ak ste tovar neprevzali tak, ako bolo dohodnuté (štandardne pri prevzatí), sme oprávnení buď tovar uskladniť, za čo môže byť účtovaný poplatok za uskladnenie vo výške 0,1 % z hrubej fakturovanej sumy za kalendárny rok alebo jeho časť alebo odobrať zákonné konanie na Vaše náklady a riziko.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Toto právo na odstúpenie od zmluvy platí iba v prípade, že objednávku zadáte ako spotrebiteľ.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Ako spotrebiteľ máte zákonné právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní a to bez udania dôvodu. Zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom, kedy ste Vy alebo Vami uvedená tretia strana, ktorá nie je prepravcom, prevzali tovar.
Okrem Vášho zákonného práva Vám na toto obdobie poskytujeme predĺžené právo na odstúpenie od zmluvy o ďalších 16 dní. Na odstúpenie od zmluvy máte teda celkovo 30 dní.

Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, telefonicky alebo e-mailom).

Môžete na to použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím 30-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy na:

 • služby, ak spoločnosť niceshops GmbH poskytla službu v plnom rozsahu. Avšak iba v prípade, že spoločnosť niceshops GmbH začala plniť zmluvu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 11 rakúskeho FAGG na Vašu výslovnú žiadosť a Vy ste dodatočne buď
  • pred začatím poskytovania služby vzali na vedomie, že po úplnom splnení zmluvy stratíte právo na odstúpenie od zmluvy alebo
  • niceshops GmbH konkrétne požiadala o návštevu za účelom vykonania opravy,
 • tovar alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu, na ktoré niceshops GmbH nemá vplyv a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • tovar, ktorý je vyrobený podľa špecifikácií zákazníka alebo je jednoznačne prispôsobený jeho osobným potrebám,
 • tovar, ktorý sa môže rýchlo kaziť alebo ktorého dátum spotreby by bol čoskoro prekročený (napríklad rýchlo sa kaziace potraviny),
 • tovar, ktorý je dodávaný zapečatený a nie je vhodné ho vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bola jeho pečať po doručení odstránená (napríklad hygienické alebo ošetrovacie prostriedky),
 • tovar, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ktoré však nemožno dodať skôr ako 30 dní po uzavretí zmluvy a ktorých aktuálna hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktorom nemá niceshops GmbH žiadny vplyv,
 • zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačový softvér dodávaný v zapečatenom obale, ak je po doručení rozpečatený,
 • noviny, periodiká alebo časopisy s výnimkou zmlúv o predplatnom na dodanie takýchto publikácií,
 • nebytové ubytovacie služby, preprava tovaru, prenájom motorových vozidiel a dodávku jedál a nápojov a služby poskytované v súvislosti s voľnočasovými aktivitami za predpokladu, že v každom prípade je zmluvne stanovený konkrétny čas alebo obdobie na plnenie zmluvy zo strany {názov_spoločnosti},
 • poskytovanie digitálneho obsahu, ktorý nemá byť dodaný na fyzickom nosiči dát (napr. stiahnuté súbory, e-knihy, ...), ak niceshops GmbH začala plniť zmluvu (t. j. digitálny obsah bol sprístupnený) pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa § 11 rakúskeho zákona FAGG. Právo na odstúpenie od zmluvy však zaniká len v prípadoch, keď ste povinný vykonať platbu podľa zmluvy, v ktorej ste navyše
  • výslovne súhlasili so začatím plnenia zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • potvrdili, že ste si vedomí, že v dôsledku predčasného začatia plnenia zmluvy strácate právo odstúpiť od zmluvy, a spoločnosť niceshops GmbH Vám poskytla kópiu alebo potvrdenie v súlade s § 5 ods. 2 alebo § 7 ods. 3 rakúskeho zákona FAGG.

Okrem toho nemáte právo odstúpiť od zmluvy na naliehavé opravy alebo údržbu, ak ste výslovne požiadali niceshops GmbH, aby Vás navštívila a vykonala tieto práce. Právo na odstúpenie od zmluvy však nie je vylúčené v prípade iných služieb, ktoré ste si výslovne nevyžiadali alebo dodaného tovaru, ktorý nie je nevyhnutne potrebný ako náhradné diely počas údržby alebo opravy.

Dôsledky odvolania

Ak túto zmluvu účinne odvoláte, všetky uskutočnené platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní od prijatia Vášho vyhlásenia o odstúpení. To platí vrátane zaplatených nákladov na doručenie, ale len do výšky najlacnejších nákladov na štandardné doručenie, ktoré boli k Vašej objednávke ponúknuté.
Na vrátenie peňazí použijeme rovnaký spôsob platby, aký ste použili pri pôvodnej platbe. Za túto náhradu Vám za žiadnych okolností nebudú účtované žiadne poplatky. Môžeme odmietnuť vrátenie peňazí, kým buď nedostaneme tovar späť, alebo kým neposkytnete dôkaz o vrátení tovaru.

Stratu hodnoty tovaru musíte uhradiť len vtedy, ak je táto strata hodnoty spôsobená manipuláciou s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na testovanie kvality, vlastností a funkčnosti tovaru.

Lehota na vrátenie: tovar musíte vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota na vrátenie je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty na vrátenie. Adresa na vrátenie tovaru Vám bude poskytnutá.

Vrátenie tovaru z dôvodu zrušenia je bezplatné z nasledujúcich krajín:
Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Švajčiarsko, Česká republika, Nemecko, Dánsko, Estónsko, Španielsko, Fínsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Lotyšsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko, Slovensko

Náklady na vrátenie z krajín, ktoré nie sú uvedené vyššie, znáša zákazník. Deje sa tak z obchodných, právnych a logistických dôvodov a bez akéhokoľvek úmyslu diskriminácie.

Podrobné informácie o vrátení tovaru nájdete tu.

Koniec odvolania

Záruka

Záruka za vady: pokiaľ nie je uvedené inak, platia všeobecné zákonné záručné predpisy. Záruka na vady spôsobené Vami je vylúčená. To platí najmä v prípade neodbornej manipulácie, nesprávnej obsluhy alebo neoprávnených pokusov o opravu.

Nezaručujeme, že fotografie zverejnené v internetovom obchode sú totožné so skutočne dodaným tovarom.

Záruka: pokiaľ výrobcovia nami ponúkaného tovaru poskytujú dobrovoľné záruky, všetky nároky z toho vyplývajúce musia byť uplatnené priamo u výrobcu. Zodpovednosť spoločnosti niceshops GmbH v rámci záruky výrobcu je vylúčená. Ako spotrebiteľ máte právo, aby Vám bola táto záruka sprístupnená v písomnej forme (napríklad ako príloha k dodávke alebo v návode na použitie) alebo na inom trvalo dostupnom médiu (napríklad e-mail). Vaše zákonné záručné práva voči nám však nie sú obmedzené žiadnymi zárukami výrobcu.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Nároky na náhradu škody voči spoločnosti niceshops GmbH sú vylúčené, pokiaľ sme my alebo naši zástupcovia alebo zástupcovia nekonali úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

Výška zodpovednosti je obmedzená na škodu bežne predvídateľnú v čase uzavretia zmluvy.

Spoločnostiam nezodpovedáme za ušlý zisk.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú ublížením na živote a zdraví, za nedbalé alebo úmyselné porušenie podstatných zmluvných povinností a podľa zákona o zodpovednosti za výrobok zostáva nedotknutá.

Nie sme zodpovední, ak nie sme schopní splniť záväzky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu v dôsledku okolností, za ktoré nenesieme zodpovednosť my alebo náš zástupca. Týka sa to okrem iného nedostatočnej dostupnosti energetických alebo telekomunikačných služieb a vyššej moci.

Ochrana údajov

Ustanovenia o ochrane údajov možno nájsť vo vyhlásení o ochrane údajov.

Jazyk zmluvy, rozhodné právo a jurisdikcia

Jazyk dostupný na uzatvorenie zmluvy je slovenčina.

Na tento zmluvný vzťah sa vzťahuje rakúske právo tak, ako bolo dohodnuté a použité ako základ. Ak ste spotrebiteľ, táto voľba práva však nesmie viesť k tomu, že budete zbavení ochrany, ktorú Vám priznávajú kogentné predpisy krajiny Vášho bydliska (pozri čl. 6 ods. 2 nariadenia Rím I). Uplatňovanie Dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe tovaru ako aj referenčných noriem je vylúčená.

Ak nie ste spotrebiteľ, výlučným súdnym miestom je Graz, Rakúsko.

Arbitrážna komisia a online riešenie sporov

Spotrebiteľov podrobujeme alternatívnemu riešeniu sporov na tomto subjekte alternatívneho riešenia sporov: https://www.ombudsstelle.at

Spotrebitelia majú tiež možnosť obrátiť sa na platformu EÚ pre riešenie sporov online: https://ec.europa.eu/odr

Svoju sťažnosť môžete odoslať aj priamo nám na: slovensko@badger-ben.com